Infosessies: naar een coherente aanpak en ruimtelijke invulling van Mobipunten

VRP, MOW en Mobipunt vzw  (Autodelen.net, Taxistop vzw en Infopunt Publieke Ruimte) slaan de handen in elkaar voor de organisatie van infosessies aangaande mobipunten. Tijdens de sessies willen we de bestaande expertise samen brengen en van daaruit afspraken maken over een coherente  aanpak voor de selectie en ruimtelijke inpassing van mobipunten in de 15 vervoerregio’s. We bekijken daarbij hoe het verknopen van mobiliteit hand in hand kan gaan met ruimtelijke ambities. Nadruk ligt dus op de ruimtelijke inpassing van mobipunten en de daarbij in te zetten concepten en instrumenten. 
We vertrekken in de sessies van de Beleidsvisie Mobipunten en het Inspiratieboek Mobipunten, maar we willen dit verrijken met ideeën en expertise uit het veld. Het doel is naar een gedragen methodologie toe te werken die inzetbaar is in de verschillende vervoerregio’s. 

In sessies 1 en 2 werken we een globale methodologie uit voor de selectie van mobipunten.
In sessies 3-5 toetsen we de methodologie aan de hand van concrete cases en focussen we meer op de concrete, lokale inpassing van het mobipunt in haar omgeving.

Sessie 1: 01 okt | 14u-17u | in VAC Hasselt  
Sessie 2: 15 okt | 14u-17u | in Winkelhaak Antwerpen
delen van inzichten en kennis over knooppunten (mobipunten) en inrichting ervan richting gezamenlijke visie tussen verschillende actoren betrokken bij planning, ontwerp, uitbouw en beheer van knooppunten /mobipunten
relatie tussen mobipunten en ruimtelijke knooppunten uitklaren
doel: verder uitwerken/verfijnen/concretiseren van een methodologie/toolbox om tot selectie te komen van regionale en lokale knooppunten

Sessie 3: 5 nov |9u30-12u30 | in Winkelhaak Antwerpen
Sessie 4: 26 nov |9u30-12u30 | in Winkelhaak Antwerpen
Sessie 5: 10 dec |9u30-12u30 | in Winkelhaak Antwerpen
focus op concrete ruimtelijke inpassing (ruimte behoefte, impact op omgeving, ruimtelijke ontwikkelingen gewenste en ongewenste, enz. ) van de knooppunten (focus regionale) met onderscheid naar stedelijke en meer landelijke vervoersregio’s. Dit op basis van concrete cases.
doel: leidraad/stappenplan voor het uitwerken van knooppunten (mobipunten) -en/of flankerend ruimtelijk beleid- om mee te nemen bij de opmaak van de vervoersplannen of indien van Vlaams belang, op te nemen door MOW en/of OMG.