Tijdschrift Publieke Ruimte/Cahier Espace Public

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel 'Cahier Espace Public'.

Het Tijdschrift Publieke Ruimte kan terugkijken op een succesvolle jaargang 2018 waarin volgende thema's aan bod kwamen: openbaar vervoer, openbare gebouwen, weginfrastructuur en publieke ruimte by night.

 

Vier spraakmakende dossiers in 2019

In 2019 mag u opnieuw vier boeiende nummers van het tijdschrift Publieke Ruimte verwachten. Naast de vaste rubrieken zoals ‘In de praktijk’, ‘Mensen’, ‘Over de grens’ en ‘Dagje uit’ staan er opnieuw spraakmakende dossiers op het programma.

 

Maart: Bijzondere plekken

In het eerste nummer van 2019 gaan we op zoek naar bijzondere plekken, verborgen pareltjes en plaatsen met een verhaal. Religieus, militair en industrieel-archeologisch erfgoed, stiltegebieden, uitkijkpunten, …

Bekende namen uit de vakwereld vertellen welke plek voor hen een bijzondere betekenis heeft en de visionaire architect-illustrator Luc Schuiten neemt ons mee naar “La Cité Végétale”, een bijzondere plek die in zijn fantasie bestaat.

Bovendien testen we een aantal apps waarmee u zelf op zoek kan gaan naar bijzondere plekken.

 

   

 

 

Juni: Sportinfrastructuur

We staan stil bij de doorwaadbaarheid, verwevenheid, landschappelijke integratie van grote sportinfrastructuren in hun omgeving maar ook bij kleine en informele spelaanleidingen, wandel-, fiets- en ruiterroutes en sportinfrastructuur op buurtniveau.

Zijn er sporten waarbij een specifieke plantenkeuze plantenkeuze nodig is? En waar vormt de publieke ruimte zelf de infrastructuur? We tonen u een aantal voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik waarin sport een plaats heeft.

In dit dossier maakt u kennis met een aantal belangrijke stakeholders die meewerken aan de realisatie van kwaliteitsvolle openbare sportinfrastructuren.

  

 

 

September: Beheer en onderhoud

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Straten, pleinen en parken mogen nog zo mooi ontworpen en aangelegd zijn, wanneer het beheer en het onderhoud ervan ontoereikend is, dreigt al snel verval.

In dit dossier leert u meer over het werken met beheersniveaus, het belang van beheerplannen en staan we stil bij een aantal specifieke onderhoudsaspecten met betrekking tot het openbaar domein. Zowel de ‘groene’, ‘grijze’ en ‘blauwe’ aspecten komen aan bod evenals logistieke elementen zoals afvalophaling en zwerfvuilpreventie.

We onderzoeken een aantal publieke ruimten en gaan na hoe tijdsbestendig ze zijn en wat de leerpunten zijn in het proces van ontwerp tot de huidige toestand.

 

December: Provincies en publieke ruimte

Vaak wordt gedacht dat de inrichting van het openbaar domein een taak is van de wegbeheerders: de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Toch speelt ook het provinciale niveau een belangrijke rol op vlak van publieke ruimten. Elke provincie in ons land beheert een aantal bekende en minder bekende provinciale domeinen en ook daarbuiten spelen de provincies hun rol.

Op provinciaal niveau wordt bijvoorbeeld gewerkt aan fietsinfrastructuur, plattelandsontwikkeling, waterbeheer, natuur- en landschapsbeheer, erfgoed en toerisme. Al deze beleidsaspecten hebben raakvlakken met publieke ruimte.

Samen met u maken we een tocht doorheen de tien Belgische provincies waarbij we telkens een ander aspect van hun publiekeruimtebeleid onderzoeken.

 

Neem een individueel abonnement of word lid van Infopunt Publieke Ruimte (Ambassadeur, Lidgemeente of Partner). Meer informatie over het ledennetwerk >

 

>>> ABONNEREN?

 


 

Adverteren

Het Tijdschrift Publieke Ruimte is een driemaandelijkse uitgave en heeft een oplage van 2500 Nederlandstalige en 1000 Franstalige exemplaren. Het verschijnt in Wallonië en Brussel onder de titel 'Cahier Espace Public' met een aangepaste inhoud.

Het tijdschrift wordt verspreid naar iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimte (lokale en bovenlokale overheden, ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte, abonnees, studiebureaus, kabinetten, enz...)

Per nummer zijn er slechts enkele advertentiepagina's beschikbaar om de kwaliteit van het vakblad hoog te houden.

Adverteren kan in de formaten: A4/A5/binnencover/buitencover/Advertorial/Insert. Vraag de Mediamix met de tarieven op via kelly.thierens@publiekeruimte.info