2015 2014 2013  2012 2011

Laureaten Prijs Publieke Ruimte 2015

Parckfarm Thurn & Taxis, Brussel

  Het gebeurt maar al te vaak dat het design festival zich uitsluitend richt tot de
  ‘creatieve gemeenschap’. Met de realisatie van PARCKFARM wil het festival nu echter
  een impact uitoefenen op de strategische ontwikkeling van Thurn & Taxis en daarbij de
  ruimtelijke, sociale en economische grenscondities van de site aanpakken via het actief
  betrekken van buurtbewoners, kunstenaars, landbouwers en buitenlandse ontwerpers.
  Het prille succes van de Parckfarm, dat steunt op top-down mechanismen en lokale
  bottom-up initiatieven, is dan ook een test voor een Gemeenschappelijk Brussel.


© Parckdesign 2014

Uit het juryverslag

Elke stad worstelt met tijdelijkheid van het ruimtegebruik en nieuwe vormen van collectiviteit. Door restruimte te gebruiken werd in Brussel ruimte gewonnen. Parckfarm toont aan dat met een relatief beperkte oppervlakte een enorme meerwaarde voor de buurt en voor de stad kan worden gecreëerd en is daardoor zeer inspirerend voor andere steden. Het idee om tussenruimten te intensiveren en buurtbewoners hierover te laten beslissen is vernieuwend en levert een sterk en fris resultaat op. Dergelijke projecten moeten een leerschool of periode zijn om een definitief project mee vorm te geven en initiatieven mee op te nemen waarvan men eerst niet had durven dromen. Een broodoven in de publieke ruimte? Moet kunnen! Deze aanpak is Met Parckfarm in het achterhoofd roept de jury opdrachtgevers en projectontwikkelaars op om nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van de buurt waarin zij actief zijn. Zal de helderheid en sterkte van Parckfarm uiteindelijk mee bepalend zijn voor de plannen voor Tour & Taxis?

Eilandje, Antwerpen

  De aanleg van de publieke ruimte speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
  Eilandje. De Londenstraat/Amsterdamstraat, de centrale verkeersas van het Eilandje, is
  omgevormd tot een aangename stadsboulevard met veel aandacht voor de zachte
  weggebruiker en voor de verblijfskwaliteit. De kade van de Binnenvaartstraat is niet
  langer een utilitaire kade maar een groene verblijfsruimte in de Cadixwijk.

© Bart Gosselin/AG Vespa

Uit het juryverslag

De omvorming van een voormalige verlaten havengebied naar een woonplek vraagt een geïntegreerde aanpak. Waar dit vroeger een gebied was waar enkel haven moest functioneren, is dit nu ene plek waar mensen zich moeten thuis voelen en waar de leefbaarheid bovenaan staat. De aanpak van het Eilandje getuigt van een zeer integrale benadering. Het ontwerpproces omarmt een aantal uitdagingen op stedelijk niveau zoals leefkwaliteit, beleefbaarheid, mobiliteit en het ruimtelijk en maatschappelijk functioneren van dit stadsdeel. De publieke ruimte op het Eilandje is mooi vormgegeven volgens een consequent ordeningsprincipe. Ze integreert maritieme elementen in een woonomgeving met hoge belevingswaarde en vormt zodanig een logische schakel tussen stad en haven.

(Praktijkboek 2015, p.28)

Vlierbeekveld, Leuven

  Het project Vlierbeekveld wil een bestaande woonwijk uitbreiden en een 150-tal nieuwe
  woongelegenheden realiseren. Het is opgevat als een verkaveling met erfkarakter, met
  een grote oppervlakte aan recreatief publiek domein voor de toekomstige bewoners en
  de buurt. Het project versterkt als groen puzzelstuk eveneens de reeds aanwezige
  recreatieve groengebieden.© D+A Consult

Uit het juryverslag

De omgevingsaanleg op het Vlierbeekveld heeft alles in zich wat mag worden verwacht van een sociaal woningbouwproject in een stedelijke omgeving. Het voorstel overstijgt de louter noodzakelijke programmapunten en vindt een juiste balans om dit project op een hoger niveau te tillen De jury waardeert de heldere opbouw van het ontwerp. Binnen de beschikbare oppervlakte werd er een ontwerpoplossing gevonden voor de noodzakelijke functies. Een grote oppervlakte aan bruikbaar groen, een heldere vormgeving en een hoge mate van functionaliteit maken van het Vlierbeekveld een voorbeeldproject voor sociale huisvesting.

(Praktijkboek 2015, p.170)

Crematorium Hofheide, Holsbeek

  Gelegen als een sarcofaag in het Hageland, te midden van water en boomgaarden, lijkt
  het crematorium Hofheide vergroeid met de omgeving. De kracht en eenvoud van het
  landschap rondom het crematorium brengen de bezoekers tot rust, waardoor afscheid
  nemen in een serene omgeving kan gebeuren. Het open informele karakter spreekt ook
  toevallige bezoekers aan.

© Amaury Henderick

Uit het juryverslag

Harmonie tussen architectuur en landschap is de grote sterkte van het crematoriumpark in Holsbeek. De ontwerper is erin geslaagd om de ruimte boven haar functie uit te tillen. De jury is gecharmeerd door de sterke verwevenheid van zowel de landschappelijke als de architecturale kwaliteiten. De helderheid van het ontwerp is overtuigend. Zonder auto’s is de parking geen lege parkeerplaats maar een ruimte die zich naadloos integreert in haar omgeving. Het cortenstaal van het gebouw verwijst naar de aanwezige ijzerzandsteen in de bodem en de kleur van het beton verwijst naar de leem van de streek. Het is een voorbeeld van hoe het landschap en gebouw in elkaar overgaan door een afstemming van functie, omgeving en materiaalgebruik.

(Praktijkboek 2015, p.66)

Gentbrugse Meersen, Gent

  Een megaspeelplek, een brok struinnatuur, een avontuurlijk blotevoetenpad, een
  wandeldijk en ligweides, nieuwe volkstuinen, oud en nieuw bos … met het eerste deel
  van de Gentbrugse Meersen kregen de Gentenaren er 40 hectare park bij. En dat wordt
  gesmaakt: het park kent al een gezellig gebruik en bezoekers uit de buurt of van
  verderaf vinden vlot de weg erheen. Het park zal verder groeien tot een groenpool van in
  totaal 240 hectare.

 
© Stad Gent

Uit het juryverslag

De ontwikkeling van de groenpool Gentbrugse Meersen is onderdeel van een globale visie op groen in en rond Gent. De jury heeft een grote waardering voor de sterke planologische basis van waaruit dit project vertrekt. Continuïteit in het beleid manifesteert zich uiteindelijk in een consequente vertaling van de globale visie tot op projectniveau. Toch blijft er ruimte voor flexibiliteit en zelforganisatie wat de ontwikkeling van de Gentbrugse Meersen als groenzone op stedelijk niveau ten goede komt. Een megaā€speelplek, een flinke brok struinnatuur, een gesmaakt blotevoetenpad, een wandeldijk en ligweides, veel nieuwe volkstuinen, oud en nieuw bos zijn de ingrediënten voor dit nieuw park van 40ha. Deze elementen werden op een landschapsarchitectonische wijze aan elkaar gekoppeld. Volgens de jury is dit een referentiepark dat als voorbeeld kan gebruikt worden voor de grotere stadsparken.

(Praktijkboek 2015, p.48)

 
2015 2014  2013 2012  2011