Infosessies: naar een coherente aanpak en ruimtelijke invulling van Mobipunten

VRP, MOW en Mobipunt vzw (Autodelen.net, Taxistop vzw en Infopunt Publieke Ruimte) slaan de handen in elkaar voor de organisatie van infosessies aangaande mobipunten. Tijdens de sessies willen we de bestaande expertise samen brengen en van daaruit afspraken maken over een coherente aanpak voor de selectie en ruimtelijke inpassing van mobipunten in de 15 vervoerregio’s. We bekijken daarbij hoe het verknopen van mobiliteit hand in hand kan gaan met ruimtelijke ambities. Nadruk ligt dus op de ruimtelijke inpassing van mobipunten en de daarbij in te zetten concepten en instrumenten. We vertrekken in de sessies van de Beleidsvisie Mobipunten en het Inspiratieboek Mobipunten, maar we willen dit verrijken met ideeën en expertise uit het veld. Het doel is naar een gedragen methodologie toe te werken die inzetbaar is in de verschillende vervoerregio’s. In sessies 1 en 2 werken we een globale methodologie uit voor de selectie van mobipunten. In sessies 3-5 toetsen we de methodologie aan de hand van concrete cases en focussen we meer op de concrete, lokale inpassing van het mobipunt in haar omgeving. Sessie 1: 01 okt | 14u-17u | in VAC Hasselt Sessie 2: 15 okt | 14u-17u | in Winkelhaak Antwerpen • delen van inzichten en kennis over knooppunten (mobipunten) en inrichting ervan richting gezamenlijke visie tussen verschillende actoren betrokken bij planning, ontwerp, uitbouw en beheer van knooppunten /mobipunten • relatie tussen mobipunten en ruimtelijke knooppunten uitklaren • doel: verder uitwerken/verfijnen/concretiseren van een methodologie/toolbox om tot selectie te komen van regionale en lokale knooppunten Sessie 3: 5 nov |9u30-12u30 | in Winkelhaak Antwerpen Sessie 4: 26 nov |9u30-12u30 | in Winkelhaak Antwerpen Sessie 5: 10 dec |9u30-12u30 | in Winkelhaak Antwerpen • focus op concrete ruimtelijke inpassing (ruimte behoefte, impact op omgeving, ruimtelijke ontwikkelingen gewenste en ongewenste, enz. ) van de knooppunten (focus regionale) met onderscheid naar stedelijke en meer landelijke vervoersregio’s. Dit op basis van concrete cases. • doel: leidraad/stappenplan voor het uitwerken van knooppunten (mobipunten) -en/of flankerend ruimtelijk beleid- om mee te nemen bij de opmaak van de vervoersplannen of indien van Vlaams belang, op te nemen door MOW en/of OMG.

Walk 21, Rotterdam

Van 7 t.e.m. 10 oktober 2019 vindt het 20ste internationale congres van Walk21 plaats in Rotterdam. Na drie jaar komt het congres voor het eerst opnieuw naar Europa. Hét moment dus om deel te nemen! Tijdens het congres van Walk21 draait alles om stappen en leefbare omgevingen. De thema’s dit jaar zijn: Smart, Healthy en For Everyone. De Voetgangersbeweging is al jaren actief in het Walk21 netwerk. Op 8 en 9 oktober geven we zelf een aantal lezingen.

Studiedag tieners en jeugdbeleid

Chill out, Speak out! - Schrijf je in voor de Studievoormiddag tieners en tienervriendelijk beleid - 8 oktober Antwerpen ~ Hoe betrek je tieners bij jouw lokaal beleid of jouw werking? Waar houden zij zich vooral mee bezig? Waar zijn ze het liefst in hun vrije tijd? Op 8 oktober organiseert Kind en Samenleving vzw, i.s.m. Stad Antwerpen en JES, een studievoormiddag over tieners (ca. 12-15 jaar).

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit, multimodaliteit

Op 21 november 2019 inspireert het Netwerk Duurzame Mobiliteit je over multimodaliteit, op de Inspiratiedag in het Leietheater in Deinze. Multimodaliteit wordt steeds relevanter voor dagelijkse verplaatsingen. De waaier aan mogelijke vervoermiddelen groeit. Mensen maken gebruik van openbaar vervoer en combineren dit met een wandeling, fietsrit of deelwagen. Bestaat er voor ieder individu een ideale mobiliteitsoplossing? Hoe zien multimodale knooppunten er in de toekomst uit? Hoe werk je toekomstgericht naar een multimodale gemeente of regio? En welke rol spelen technologie en innovatie? Vanuit het standpunt van de reiziger wordt doorheen de dag onderzocht hoe zijn of haar noden het best beantwoord kunnen worden en hoe een gemeente en stad hierin lokaal het verschil kan maken.

Werelddag van de stedenbouw, Vilvoorde

Maatschappelijke urgenties zoals klimaat, mobiliteit, energie, wonen … doen ons steeds meer beseffen dat we er op (inter)gemeentelijk niveau niet zullen geraken. Deze kwesties vragen een structurele en geïntegreerde samenwerking tussen overheden en partners op (stads)regionaal niveau. Ze hebben niet alleen bestuurlijk-organisatorische bijsturing nodig, ook ruimtelijke planning kan een betekenisvolle rol spelen. Tijdens de Werelddag van de Stedenbouw gaan we na hoe ruimtelijk planners kunnen bijdragen aan oplossingen voor complexe vraagstukken op (stads)regionaal niveau. U mag debatten, lezingen en workshops verwachten. Noteer alvast ’21 november’ en ‘CC Bolwerk Vilvoorde’ in uw agenda.