‘GROOT BUURTENONDERZOEK’ BRENGT VLAAMS BUURTLEVEN IN KAART

VLAMING WIL WANDELEN EN FIETSEN IN GROENE STRAAT

Hoe belangrijk vinden mensen de buurt waarin ze wonen? Wanneer vinden bewoners hun buurt aantrekkelijk – of net niet? Met het Groot Buurtenonderzoek peilde Infopunt
Publieke Ruimte naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Het onderzoek liep van 1 september tot 15 oktober en werd massaal
gecommuniceerd via gemeentelijke informatiekanalen. Het resultaat? Een representatieve steekproef met meer dan 2600 respondenten.

Regelmatig halen stedelijke en spraakmakende burgerinitiatieven het nieuws, zoals Ademloos en Ringland in Antwerpen, Pic Nic the Streets in Brussel of Leefstraten in Gent.
Maar ook in kleinere steden en gemeenten zijn burgers begaan met hun leefomgeving. Met het Groot Buurtenonderzoek
hield Infopunt Publieke Ruimte de vinger aan de pols in buurten in heel Vlaanderen.
Het is de eerste keer dat zo’n gebiedsdekkende bevraging gebeurt in alle Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten
van het onderzoek geven plaatselijke besturen waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op
buurtniveau. Ze zijn een barometer voor het gevoerde beleid– en dus ook rechtstreekse input voor de verkiezingsprogramma’s in 2018 en de beleidsagenda’s voor de volgende legislatuur.


Een speelstraat in de Unitaswijk, Deurne  © Infopunt Pubileke Ruimte

BUURTVERENIGINGEN ZORGEN VOOR GEZELLIGHEID

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat er bij hen in de buurt een buurtvereniging of wijkcomité actief is.
Toch is een minderheid van die groep zelf betrokken bij zo’n vereniging. Het overgrote merendeel geeft aan niet zelf een
vereniging voor de buurt te willen oprichten, terwijl velen aangeven wel behoefte te hebben aan buurtactiviteiten. Er is vooral vraag naar buurtbarbecues, inspraakmomenten en
activiteiten voor kinderen. Wie aangeeft wel via een buurtvereniging te willen werken aan de buurt, wil in de eerste plaats sociaal contact stimuleren.
Vervolgens zijn de belangrijkste thema’s verkeersveiligheid en de organisatie van buurtfeesten. In buurten waar al een vereniging bestaat, blijkt die zich vooral bezig te houden met buurtfeesten en veel minder met activiteiten of interventies rond verkeersveiligheid. Dat is opvallend, want uit een vraag naar de behoeften van buurtbewoners blijkt dat er vooral
nood is aan een goede infrastructuur voor de zachte weggebruiker en veilige speelplekken.
Buurtorganisaties communiceren vooral via informele kanalen over hun activiteiten, bijvoorbeeld met affiches en flyers.

TEVREDENHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Gemiddeld geven de respondenten hun buurt een score van 6,8 op 10. Die buurtscore blijkt het meest te worden bepaald door het gevoel van verkeersveiligheid.
Autoluwe zones scoren hoger wanneer de buurt aangenamer is voor de zachte weggebruiker en wanneer er kinderen er veilig kunnen spelen. In mindere mate hebben ook het
onderhoud van de publieke ruimte en de staat van de aanwezige faciliteiten een invloed op de buurtscore. Ook hier blijkt dus dat verkeersveiligheid de belangrijkste factor is voor de tevredenheid van bewoners over hun buurt. De behoefte aan betere voetpaden en fietspaden komt sterk naar voor. Toch is verkeersveiligheid niet het eerste punt waarop buurtverenigingen zich toespitsen.

BUURTTYPE MAAKT SUBTIEL VERSCHIL

De types van buurten waarin respondenten wonen zijn onderverdeeld in vier groepen: ‘landelijk’, ‘verkaveling met open of halfopen bebouwing’,
‘centrum van een gemeente’ en ‘stedelijk’. De hoogste gemiddelde waardering komt van respondenten die in
een verkaveling wonen, gevolgd door de types ‘landelijk’, ‘stedelijk’ en ‘centrum van een gemeente’. Maar het verschil
in scores is subtiel: geen enkele typologie wijkt ver af van de algemene gemiddelde score van 6,8 op 10. In de meer landelijke gebieden klinkt
de behoefte aan meer sociale contacten en controle, meer zitgelegenheid en ontmoetingsruimte en meer openbare verlichting. In stedelijke gebieden
meldt men dan weer vooral een gebrek aan groen en een hoge parkeerdruk. De buurttypologie lijkt geen invloed te hebben op de aanwezigheid van een
buurtcomité of de wens van bewoners om er een op te richten. De resultaten van de bevraging tonen alleszins geen duidelijk verschil per typologie.

 

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL HIER >>